Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Név: Miklósi Kerekerdő Nonprofit Kft.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron utca 24.
Cégjegyzékszám: 13-09-138257
Adószám: 22720043-1-13
Képviselő: Gyöngyösi-Balogh Andrea
Telefonszám: 06 70 650 8343
Email: miklosikerekerdo@citromail.hu

(továbbiakban mint Adatkezelő)

Adatvédelmi irányelvek

 • Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeli;
 • Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeli;
 • Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak;
 • Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. 
 • Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy azok csak a kezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Jogi hivatkozások

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében (GDPR) meghatározott elvárásoknak. 
Az Érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.ávi CXII törvény is előírja.
Az adatvédelmi tájékoztató elérhető az Adatkezelő www.vevocsinalo.hu weboldalán. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett. 

Alapfogalmak

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Az alapfogalmak megtekinthetők az adatvédelmi hatóság oldalán is. 
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

A személyes adatok birtokba vétele

Személyes adatok érdeklődés, megrendelés, vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtása során kerülnek az Adatkezelelő birtokába. 

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődő, illetve ajánlatot kérő Érintett személyi adatait az általa várt válasz, illetve ajánlat eljuttatásához használja az Adatkezelő. Ezt követően pedig a célból őrzi, hogy azonosíthassa az Érintettet, ha az reagál az ajánlatára, illetve tarthassa és ápolhassa a kapcsolatot addig, amíg vevővé konvertálhatja.
Az Adatkezelő érdeklődőként tekint azon Érintettekre is, akik az oldalról ingyenes infoterméket töltenek le. Amennyiben elfogadják az Adatkezelő erre irányuló felajánlását, úgy önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló döntésük egyértelmű kinyilvánítását követően az Adatkezelő rendszeresen hírlevelet küld a részükre – a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés leírásának megfelelően. (Lásd ott.)

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, illetve az érdeklődés tárgyát képező további adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy Ön folyamatos szakmai segítséget kapjon, értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról; hogy ezáltal bizalmat építhessünk, és erősíthessük a kapcsolatunkat. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. 
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi feltételekkel tárolhatók.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozók és tevékenységeik

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az Adatkezelő minden személyes adatot az alábbi Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol, és minden tőle telhetőt elkövet, hogy azok adatkezeléséről releváns információval rendelkezzen.
Az Adatkezelő személyes adatot mobil adathordozókon (pl. pendrive) nem tárol, ezzel jelentősen csökkentve az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.
A felhő rendszerekben tárolt munkapéldányokról az Adatkezelő alkalmanként biztonsági másolatot készít az Adatfeldolgozó telephelyén működő, csak a vezetők (cégtulajdonos, ügyvezető) által hozzáférhető számítógépeken. A felhőn tárolt adatokat az Adatkezelő mobiltelefonon is kezeli (pl. telefonszámok, mail címek), mivel a rendszer működéséből adódóan a telefonkészülék rendszeresen és automatikusan szinkronizálja saját adatait a felhőn található adatokkal.  Mindazon az eszközön, amely a felhőn tárolt adatokkal ily módon kapcsolatban áll, kifejezetten erős jelszavakat használ, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

A felhő rendszert biztosító adatfeldolgozó:
Google LLC.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Részletes információk 
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi, a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

A web hostingot biztosító adatfeldolgozó:
Web-Server Kft.
4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.
Részletes információk
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi, a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevél rendszert biztosító adatfeldolgozó:
OKP Kft.
1142 Budapest, Szőnyi út 35b
Részletes információk

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Könyvelést biztosító adatfeldolgozó:
2335 Junit-Ker Kft.
Taksony, Wesselényi utca 34.
Részletes információk

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Postázást biztosító adatfeldolgozó:
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Részletes információk

Az adatfeldolgozó a személyes adatokat tartalmazó küldemények – számottevően könyvelési bizonylatok –  kézbesítését végzi, a személyes adatokat csak-e tekintetben kezeli és használja fel.

Adatbiztonsági intézkedések papír alapon kezelt adatoknál

A papír alapon kezelt adatok biztonságát az Adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak (alkalmazottak, cégvezetők) férjenek hozzá. Velük az Adatkezelő titoktartási szerződést kötött. 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A cookie-k használata 

Az Adatkezelő a www.vevocsinalo.hu weboldalon a látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 
Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével rögzítik, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k és főbb jellemzőik:

 • Munkamenet cookie: A látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 
 • Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
 • Közösségi funkciók: A webhely különféle közösségi funkciókat tartalmaz, például Facebook lájk gombot és widgeteket, például megosztás gombot, valamint interaktív miniprogramokat. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez és az Ön által a webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint a funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el. 
  A közösségi funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az adott funkciót biztosító fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. 

Ha nem szeretné, hogy a szolgáltatók a fenti adatokat használják, állítsa át böngészőjét. A böngésző menüjében található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az adott böngészőben hogyan tilthatja le a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog, 
 • az adatok helyesbítéséhez való jog, 
 • az adatok törléséhez való jog, 
 • az adatok zárolásához való jog, 
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

2018.05.25.

Gyöngyösi-Balogh Andrea
ügyvezető
ajandekok-neked

Miért éri meg minket ajánlani?

ajandekok-neked

Minél kisebb az a gyerek, annál többet kell foglalkoznod vele, és minél jobban kitölti az életed, annál többet beszélsz róla. Ez biztos. Ennél csak az biztosabb, hogy mi megjutalmazunk minden olyan új gyerekért, aki a Te elbészéléseid nyomán, a Te ajánlásoddal kerül hozzánk. Érdekel, hogy mivel?

Olvass tovább

Amire nagyon büszkék vagyunk…

Kedves Andi Mami, Betti, Andi es Andi!

 

Ma egész nap fogalmazgattam magamban egy kellően frappáns köszönetnyilvánitást Nektek, de aztán nap végén Nóri tett egy olyan kijelentést, aminél nagyobb elismerést úgy sem tudnék megfogalmazni, ha napestig próbálkoznék, akkor sem:

„Anya, ha nagy leszek, lehet, hogy én is oviban fogok dolgozni, óvónéni leszek, mint az Andiék. Még nem biztos, de most lehet, hogy az leszek.”

Bár ez szerintem mindent elmond Rólatok, azért szeretnénk ezúton is megköszönni az elmúlt 2,5 evben tapasztalt emberséget, empátiát, szakmai hozzáállást, gondoskodást, és még sorolhatnám hosszan… Örülünk, hogy rátok találtunk!!

 

További sok, Nóriéhoz hasonló „szakmai” elismerést kivánunk Nektek!

Kovács Márta

 

 _____________

 

Kedves Andik és Betti!

 

Nagyon nagy szeretettel gondolok Rátok, és egész éves munkátokra, és szeretném megköszönni, amit Ábel fiamért tettetek! Szeretettel, hatalmas türelemmel és fantasztikus szakmai háttérrel segítettétek Ábelt, és nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok ezért, és hogy mennyire örülök, hogy megismerhettelek Titeket!

Köszönjük szépen, és remélem még azért néha összefutunk, mert olyanok vagytok Nekem, mint ha az én Óvónénijeim is lettetek volna, és melegség tölt el, ha Rátok gondolok!

Holnap búcsúzunk, és mindjárt bőgök, és további örömteli munkát kívánok Nektek!

 

Puszil: Kata és Ábel

csaladi-napkozi-valasztas-12

Családi napközi választó

csaladi-napkozi-valasztas-12

Itt van néhány olyan probléma, amit feltétlenül vizsgálnod kell, ha azt szeretnéd, hogy a gyerek tényleg jól érezze magát, és a napközi ne okozzon több gondot, mint amennyit megold:

 

1. A napközi „feketén” működik. Ez könnyen ellenőrizheted, mert a működési engedélyt kötelező  kifüggeszteni határozat formájában — nálunk természetesen kinn van.

2. Ki tudja honnan rendelik az ételt, vagy csak egy tál ételt adnak. Mi minden héten kitesszük az étlapunk, amit dietetikus ír, és mi magunk, saját konyhánkban, minden nap frissen főzzük meg, ami rajta áll. A tízórai például mindig 3-4 féle gyümölcs…

3. A felszereltség gyenge, nincs elég (jó) játék és mesekönyv. Nálunk életkorra lebontva minden megtalálható, és tornaszobánk is van, mozgásfejlesztő eszközökkel.

4. A angol tanulást, a programokat csak beígérik, helyette „libát legeltetnek”. Nálunk rendkívül színes a program, tényleges foglalkozásokkal, például Helen Doron angollal!

5. Nincs kert, vagy túl kicsi, esetleg balesetveszélyes a burkolata, kevés a kerti játék, ha van egyáltalán. Nálunk van mászóka, csúszda, hinta, két homokozó, motorok, nagy árnyékos kert kispadokkal, hintaággyal, stb.

6. Kutya, macska van a szomszédban (vagy éppen a lakásban), a kutya nincs jól elkerítve, át tudnak nyúlni a gyerekek a kerítésen. Nálunk a szomszéd kutyát dupla kerítés választja el a gyerekektől.

 

hova-menjek

7. A megközelíthetőség rossz, a parkolás nem megoldott. Mi az M0-áshoz közel, egy főútról nyíló utcában vagyunk, és van elég hely a parkolásra.

8. Ott lakik a család is, ahol a napközi működik. Ez ugyan szabályos, de problémás lehet, például nem feltétlenül higiénikus — gondolj csak a WC használatra! Mi különálló, csak erre a célra fenntartott házban működünk.

9. Ha túl sok a gyerek, az nem a bölcsis, kis ovis gyerekek idegrendszerének való. Mi garantáljuk a kis csoportos létszámot!

10. Kevés a gondozónő. Nálunk 7 gyerekes csoportonként két gondozónő dolgozik, és ha szükséges, még egy kisegítő is.

11. A gondozónők szakképzetlenek. Nálunk tanfolyamot végzett, csecsemő- és kisgyermek gondozó, gyógypedagógiai asszisztens, INPP terapeuta (mozgásfejlesztő), tanító képzettségű gárda foglalkozik a gyerekekkel, több éves tapasztalattal a háta mögött.

12. A gondozónők modortalanok, nem bánnak szeretettel a gyerekekkel. Hallottunk például arról, hogy a szülő füle hallatára szólt rá, ne sírjon, úgysem vigasztalja meg! Nálunk ez nem fordulhat elő: Első a gyerek, a legnagyobb szeretettel forulunk feléjük — tapasztalni fogod!

Hívj fel, és szívesen tisztázzuk az összes többi kérdésed is!

 

csaladi-napkozi-17

Lovaglás

csaladi-napkozi-17 A közeli lovardában nyílik lehetőségük a gyermekeknek lovaglásra 3 éves kortól, de a kisebbek is felülhetnek rá egy-két körre futószáron. Nem nagy lóra ülnek a gyerekek, hanem lovagló pónikon tanulhatnak lovagolni. A póni kézen van vezetve, illetve futószáron hajtva, miközben a kisgyerek egy hevederbe kapaszkodva ül rajta. A kis lovak lehetővé teszik, hogy a fiatal lovasok nagyobb magabiztossággal tanuljanak lovagolni.

csaladi-napkozi-23

Pitypang néptánc foglalkozás

csaladi-napkozi-23 A foglakozásokon a magyar népi játékkincs egy-egy változatát ismeri és szereti meg a kicsid.
A tánc a mozgásfejlesztés fontos eszköze, mellyel a ritmus- és koordinációs készsége fejlődik. Közelebb kerülhet a magyar hagyományokhoz, miközben népi gyermekjátékokat játszik, megismerkedikk a magyar néptánc alapmotívumaival, a népzene segítségével megérzi a zene lüktetését, tempóját, hangsúlyát. A közös játék és tánc során a másik iránti empátiája és közösségi érzéke is fejlődik.

 

Ha érdekel, hívj most vagy írj itt!

 

 

zenebolcsi

Kisbogár zenebölcsi és zeneovi

zenebolcsi Zenés, mozgásos foglakozásainkat a Szigetszentmiklóson is elismert és közkedvelt Kenesei Réka tartja. A dalok, mondókák, népi játékok megismerésével fejlesztjük a gyermekek szókincs bővülését, a ritmusérzéket, mozgást, a hallást és a memóriát, az egymás iránti szocializálódást!

Olvass tovább

helen-doron

Helen Doron – a világelső angol oktatás

helen-doronA világszerte elismert Helen Doron módszerrel könnyedén sajátíthatják el napközinkben a gyermekek az angol nyelvet. A folyamatos pozitív megerősítés és a speciálisan kifejlesztett angol dalok, s hanganyag által a gyerekek természetes nyelvelsajátítási képességére épít.
A játékos angol foglalkozások pozitív, vidámsággal teli környezete megadja a gyerekek számára a lehetőséget, hogy az angol nyelvet anyanyelvükhöz hasonlóan sajátítsák el.